Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influentează emitentul
AVIZ ÎNŞTIINŢARE ACŢIONAR
Informații conform cerințelor art. 55(3) Legea nr. 1134/1997.
Certificat. Piața reglementată
Declarația Intermediară Semestrul I 2024
Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influentează emitentul
Schombarea adresei juridice
Raportul Conducerii 2023
Situatii Financiare Individuale_2023
Raport Anual 2023
Codul de Guvernanta Corporativa al S.A.R. Moldcargo S.A. in redactie noua
Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influentează emitentul
Registrul Agentilor de asigurare și al Agenților Bancassurance
Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
Regulament Licitatie
ANUNȚ CU PRIVIRE LA LICITAȚIA DESCHISĂ A BUNULUI IMOBIL
Informația cu privire la acționarii șisau grupurile de persoane care acționează în mod concertat
Declaratia Intermediara a Conducerii Semestrul II 2023
Raportul semestrial 01.01.2023 – 30.06.2023
Informații de ordin соntinuu privind evenimentele саrе influențează emitentul12
Hotărârea Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor din 19.07.2023
Materiale pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 19.07.2023
Certificat privind înregistrarea acțiunilor
Certificat. Piața reglementată
Decizie privind înregistrarea modificărilor în Statut
AVIZ CU PRIVIRE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR
Declaratia intermediara
Comunicat informativ
Raport anual 2022
AVIZ CU PRIVIRE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Comunicat
Informații de ordin соntinuu privind evenimentele саrе influențează emitentul1
Declarația intermediară a conducerii pentru semestru II anul 2022
Raport semestrial 01.01.2022 – 30.06.2022, Anexa nr.1
Anunt concurs Director General
Regulament Concurs Director General
Raport semestrial 01.01.2022 – 30.06.2022
Hotărârea Adunării Generale Ordinare din 18.08.2022
ADUNAREA GENERALA Ordinara Anuala a Actionarilor SAR MOLDCARGO SA convocata 18-08-2022
Aviz cu privire la convocarea Adunarii Generale a actionarilor
Decizia de convocare a Adunării Generale a Acționarilor
Informații de ordin соntinuu privind evenimentele саrе influențează emitentul
Raport anual 2021
Raport de audit 2021
Situații Financiare 2021 Total
Statut S.A.R. MOLDCARGO S.A. în redacție nouă
Proiecte pentru ordinea de zi în contextul Adunării Generale convocată pentru 27.01.2022
Completare Cod de Guvernanță Corporativă
Declarațiile intermediare ale emitentului
Raport semestrial 01.01.2021 – 30.06.2021
Raport trimestrial
Informațiile privind societățile pe acțiuni
Proiect Statutul SAR MOLDCARGO SA in redactie noua
Declaratia anuala privind guvernanta corporativa
Raport cu privire la persoanele care actioneaza in mod concentrat
Anexa nr. 1 la Regulament
Declaratie PFR
Raport comitetului de audit 2020
Situatii financiare a anului 2020
Hotarire privind aprobarea societatii de audit pentru 2020
Profitul net pentru 2019
Raportul comitetului de audit 2019
Raportul consiliului 2019
Opinie audit 2019
Raport comisie cenzori 2019
Darea de seama si Raport financiar a.2019
Declaratie intermediara sem II 2020
Raport audit anual 2019
Raport semestrial 01.01.2020 – 30.06.2020
Sutuații financiare individuale 30 iunie 2020
Situații financiare individuale 2019
Raportul anual 2019
Rechizite bancare Moldcargo
Raportul semestrial al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » »2
Raportul semestrial al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » »1
Spre atentia actionarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »12
Spre atentia actionarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »1
Raportul semestrial al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » »
Deciziile adunării generale din 02.07.2018 S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Spre atentia actionarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Raportul conducerii cu privire la rezultatele obținute pentru anul 2017 S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Raportul anual, Declarații, Opinia Auditorului pentru anul 2017 S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. »
Codul de guvernanță corporativă al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. »1
Codul de guvernanță corporativă al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. »
Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. »
Registrul agenților de asigurare și agenților bancasurance al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. »
Raportul semestrial al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. »
Comunicat informativ privind hotărîrile adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. »
Spre atentia actionarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Raportul anual 2016 al S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Declaratii 2016 S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Opinia Auditorului 2016 S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Certificat Bursa de Valori S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Decizie privind inregistrarea modificarilor al S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Codul de guvernanță corporativă al S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Raportul conducerii cu privire la rezultatele obținute de S.A.R. “MOLDCARGO” S.A.»
Raport semestrial al societății pe acțiuni S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Raportul anual al societății pe acțiuni S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. »
Raport al auditorului Seria nr.AA 18,15 »
Consiliul Societății de Asigurări-Reasigurări “MOLDCARGO” S.A. »
Vă informăm că în conformitate cu Ordinul Ministerului finanțelor nr.180 din 12.10.2015… »