Asigurarea responsabilității profesionale a persoanelor fizice și juridice

Obiectul asigurării: interesele patrimoniale ale Asiguratului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu răspunderea pe care asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate acestora în rezultatul erorii sau neglijenţei, comise în pocesul activităţii sale profesionale.
 
Contractele de asigurare a răspunderii profesionale se încheie între Asigurător şi persoane fizice – cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor ţări şi persoane apatride, care trăiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi persoane juridice (rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova).
 
Asiguratul, în timpul valabilităţii contractului şi în orice alt moment până la survenirea evenimentului asigurat, are dreptul să înlocuiască Persoanele asigurate cu alte persoane, comunicând în scris Asigurătorului despre aceasta.
 
Prima de asigurare
La determinarea primei de asigurare, Asigurătorul aplică tarifele proprii, care stabilesc valorile primei de asigurare calculată pentru  o unitate a sumei asigurate, în funcție de obiectul de asigurare şi caracterul riscului de asigurare. Totodată, în condiţii concrete de asigurare, taxele tarifare, cu acordul părților, pot fi micşorate sau majorate.
 
Cazurile asigurate

Răspunderea Asigurătorului survine  în cazul existenţei legăturii cauză – efect între cazul asigurat întâmplat şi dauna cauzată terţelor persoane.

Asigurătorul îşi asumă obligaţia  să plătească unei terţe persoane, denumite  Beneficiar, despăgubirea de asigurare, în limitele convenite, în cazul comiterii de către Asigurat (Persoană asigurată) a erorii profesionale.

În cazul recunoaşterii evenimentelor drept cazuri asigurate, Asigurătorul despăgubeşte:

  • daunele materiale cauzate  terţelor persoane    (clienţilor  Asiguratului)  în  rezultatul survenirii cazului asigurat;
  • cheltuielile de judecată ale Asiguratului (Persoanelor asigurate) intră în acţiune civilă, dacă aceste cheltuieli împreună cu suma despăgubirii de asigurare nu depăşesc limita responsabilităţii de asigurare, prevăzută de contract (suma asigurată sau o parte a ei minus franşiza);
  • cheltuielile suplimentare ale Asiguratului (Persoanelor asigurate) pentru clarificarea prealabilă a circumstanţelor, legate de evenimentul, recunoscut drept caz asigurat, efectuate pentru micşorarea daunei, cauzate de acest eveniment.