Asigurarea de sănătate

De ce avem nevoie de Poliţă de asigurare facultativă de sănătate?

Azi, unul din indicatorii înaltei culturi a corporaţiilor se dovedeşte a fi grija pe care o au acestea faţă de angajaţii săi. Cheltuielile pentru prevenirea îmbolnăvirii şi tratarea angajaţilor prin intermediul asigurărilor facultative de sănătate vor contribui pe de o parte la sporirea productivităţii muncii, iar pe de altă parte la reducerea fluctuaţiei cadrelor. Totodată se vor optimiza cheltuielile privind achitarea foilor de boală, datorită unor sheme bine puse la punct de către Instituţiile Medico-Sanitare şi a unor investigaţii planificate din timp cu scopul de a preveni  îmbolnăvirea angajaţilor.
 
Regulamentul cu privire la organizarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală prevede prestarea serviciilor medicale (cu excepţia stărilor de urgenţă majoră), numai prin intermediul medicului de familie. Serviciile medicale în Instituţii medicale spitaliceşti sunt prestate numai prin intermediul foilor de aşteptare. În aceste condiţii, serviciile medicale solicitate de Persoanele asigurate, inclusiv tratamentul spitalicesc planic cu o perioadă de tratament mai mare de 10 zile şi, o bună parte din investigaţiile diagnostice costisitoare şi medicamentele prescrise, sunt sunt prestate, prin intermediul asigurărilor facultative de sănătate.
 
Garanții – Asigurarea facultativă de sănătăte garantează Persoanelor asigurate acordarea asistenţei medicale operative şi de calitate înaltă, conform Programului de asigurare selectat, în Instituţiile medicale indicate în Poliţa de asigurare, sau acordate de oricare altă Instituţie medicală din Republica Moldova, unde Persoana asigurată a fost internată în mod de urgenţă sau cu acordul anterior al Asigurătorului.
 
Opţiuni suplimentare:

 • 1.Control anual profilactic, vaccinarea contra gripei umane;
 • 2.Tratamentul stomatologic (cu stabilirea limitei pentru 1 persoană);
 • 3.Includerea în Program prestarea serviciilor către instituţii private, la solicitarea asiguratului;
 • 4.Includerea în Program investigaţiilor diagnostice costisătoare, ca CT, RMN, etc.;
 • 5.Posibilitatea includerii în lista persoanelor asigurate şi a membrelor familiilor angajaţilor.

 
Prin intermediul Programului de asigurare solicitat asiguraţii pot beneficia de cele mai calificate consultaţii, investigaţii diagnostice necesare în volumul prescris de medicul curant, de a solicita serviciul alternativ de urgenţă, de a programa vizitele la medici specialişti şi internările in instituţii medicale nominalizate evitând rândurile la policlinici de stat.
 
Parteneri – În scopul prestării asiguraţilor săi a unor servicii medicale de calitate înaltă, S.A.R „MOLDCARGO” SA colaborează cu Instituţiile medicale republicane, cum ar fi:  Spitalul Clinic Republican, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, Policlinica şi Spitalul Republican al ACSR, CNŞP Medicină Urgentă, Instituţiile Naţionale de Cardiologie, Neurologie, CSF GALAXIA, CM PROSANO şi cu alte Instituţii medicale republicane, municipale și private, la solicitarea Contractantului.
 
Beneficii – Conform Hotărârii Guvernului RM Nr.484 din 04.05.1998 „Cu privire la limitele cheltuielielor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”, se permite deducerea primelor de asigurare plătite în baza contractelor de asigurare încheiate de către agenţii economici şi, persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător. Pentru primele de asigurare achitate pentru asigurarea facultativă de sănătate a colaboratorilor întreprinderii nu se calculează impozitul fondului asigurării sociale şi ele se eliberează de impozit pe TVA. Valoarea sumară a primelor de asigurare pentru asigurarea facultativă de sănătate a angajaţilor nu este limitată.
 
Ce este cazul asigurat?
Cazul asigurat este adresarea Persoanei asigurate în perioada de valabilitate a Contractului de asigurare în Instituţia medicală, indicată în Poliţa de asigurare, pentru acordarea serviciilor medicale, consultativă sau diagnostice, în limita Programului de asigurare solicitat, survenită în cazul dereglării subite a sănătăţii Persoanei asigurate (maladie acută, consecinţele accidentelor – traumă, arsură, otrăvire neinfecţioasă, acutizarea maladiilor cronice ale acesteia etc.)
 
Excluderi – Din protecţia de asigurare se exclud:  adresarea Persoanei asigurate pentru serviciile medicale, acordate în rezultatul traumelor, arsurilor, îmbolnăvirii sau otrăvirii, suportate de Persoana asigurată aflată în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, participarea acesteea la acţiuni militare, tulburări în mase, tentativă de sinucidere; maladiilor oncologice, sexual-transmisibile, SIDA, bolilor psihice şi infecţioase, alcoolismul, şi alte maladii, prevăzute de Condiţile de asigurare aprobate în capitolul „Excluderi”, precum şi intervenţii de chirurgie plastică, protezare dentară şi ortodontică etc.
 
Prima de asigurare – Mărimea primei anuale de asigurare se va calcula de Asigurător în baza tarifelor de asigurare aprobate de S.A.R.„MOLDCARGO” SA şi depinde de volumul serviciilor medicale (Programul de asigurare), numărul persoanelor asigurate, numărul şi categoria Instituţiilor medicale solicitate şi poate constitui de la 15 % până la 40% din suma asigurată stabilită în Contract. Modul de achitare a primei de asigurare totale se stabileşte în contract prin acordul părţilor. Aceasta poate fi achitată integral sau în tranşe în perioada valabilităţii contractului de asigurare (3-12 luni).
 
Avantaje:

 • 1.calitatea și operativitatea serviciilor medicale;
 • 2.alegerea Instituţiilor medicale;
 • 3.program de asigurare individual;
 • 4.acordarea serviciilor medicale şi în alte Instituţii medicale specializate din RM decât cele indicate în Poliţa, la solicitarea Asiguratului, cu acordul prealabil al Asigurătorului;
 • 5.asistenţă medicale prin intermediul ambulanţei de alternativă;
 • 6.achitarea primei de asigurare în rate;
 • 7.reducere la reîncheierea contractului;
 • 8.restituirea cheltuielilor medicale suportate din cont propriu efectuat în termen de 5 zile după semnarea ordinului de plată.

Pe tot parcursul perioadei de asigurare medicii experţi calificaţi ai Asigurătorului efectuează în permanenţă controlul calităţii, volumului şi oportunităţii serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate. După finisarea tratamentului ambulatoriu şi de staţionar persoanei asigurate îi sunt eliberate documentele medicale necesare (epicrize, extrase, certificate de concediu medical etc.) indiferent de locul de trai. Odată cu înmânarea Poliţei de asigurare fiecare asigurat va primi un îndrumar de beneficiere a serviciilor medicale asigurate (Tehnologia prestării serviciilor medicale acordate Persoanelor asigurate constituie parte integrantă a contractului de asigurare).
 
La survenirea cazului asigurat Persoana asigurată are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală conform volumului prevăzut de Programul de asigurare solicitat şi să informeze Asigurătorul despre cazurile acordării asistenţei medicale insuficiente, refuzul la prestarea asistenţei medicale, comportamentul incorect al lucrătorilor medicali din instituţia în cauză.
 
În cazul în care la survenirea cazului asigurat Persoana asigurată a achitat personal costul serviciilor medicale prevăzute de Programul de asigurare, atunci Asigurătorul va restitui la prezentarea documentelor justificative şi după efectuarea expertizei corespunzătoare, persoanei în cauză cheltuielile suportate.