Informații utile

Informații utile

Declaratia Intermediara a Conducerii Semestrul II 2023 Informația cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acționează în mod concertat și care dețin participații calificate în capitalul social al societății de asigurare și referitor la beneficiarii efectivi ai acestora Raportul semestrial 01.01.2023 – 30.06.2023 Informații de ordin соntinuu privind evenimentele саrе influențează emitentul Informații de ordin соntinuu privind evenimentele саrе influențează emitentul Hotărârea Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor din 19.07.2023 Materiale pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 19.07.2023 Certificat privind înregistrarea acțiunilor Certificat. Piața reglementată Decizie privind înregistrarea modificărilor în Statut AVIZ CU PRIVIRE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR Declaratia intermediara Comunicat informativ Raport anual 2022 Hotărârea Adunării Generale extraordinare a acționarilor din 30 martie 2023 Proiectele de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.03.2023 AVIZ CU PRIVIRE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Comunicat Informații de ordin соntinuu privind evenimentele саrе influențează emitentul Declarația intermediară a conducerii pentru semestru II anul 2022 Raport semestrial 01.01.2022 - 30.06.2022, Anexa nr.1 Anunt concurs Director General Regulament Concurs Director General Raport semestrial 01.01.2022 - 30.06.2022 Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din 26.08.2022 Hotărârea Adunării Generale Ordinare din 18.08.2022 ADUNAREA GENERALA Ordinara Anuala a Actionarilor SAR "MOLDCARGO" SA convocata 18-08-2022 Aviz cu privire la convocarea Adunarii Generale a actionarilor Decizia de convocare a Adunării Generale a Acționarilor Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din 16.06.2022 Informații de ordin соntinuu privind evenimentele саrе influențează emitentul Raport anual 2021 Raport de audit 2021 Situații Financiare 2021 Total Statut S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. în redacție nouă Proiecte pentru ordinea de zi în contextul Adunării Generale convocată pentru 27.01.2022 Completare Cod de Guvernanță Corporativă Declarațiile intermediare ale emitentului Raport semestrial 01.01.2021 - 30.06.2021 Raport trimestrial Informațiile privind societățile pe acțiuni Proiect Statutul SAR MOLDCARGO SA in redactie noua Declaratia anuala privind guvernanta corporativa Raport cu privire la persoanele care actioneaza in mod concentrat Anexa nr. 1 la Regulament Declaratie PFR Raport comitetului de audit 2020 Situatii financiare a anului 2020 Hotarire privind aprobarea societatii de audit pentru 2020 Profitul net pentru 2019 Raportul comitetului de audit 2019 Raportul consiliului 2019 Opinie audit 2019 Raport comisie cenzori 2019 Darea de seama si Raport financiar a.2019 Declaratie intermediara sem II 2020 Raport audit anual 2019 Raport semestrial 01.01.2020 - 30.06.2020 Sutuații financiare individuale 30 iunie 2020 Situații financiare individuale 2019 Raportul anual 2019 Rechizite bancare Moldcargo Raportul semestrial al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » » Raportul semestrial al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » » Spre atentia actionarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Spre atentia actionarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Raportul Anual al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » » Codul de guvernanta al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » » Raportul semestrial al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » » Deciziile adunării generale din 02.07.2018 S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Spre atentia actionarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Raportul anual, Declarații, Opinia Auditorului pentru anul 2017 S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » Raportul conducerii cu privire la rezultatele obținute pentru anul 2017 S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Codul de guvernanță corporativă al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » Codul de guvernanță corporativă al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » Registrul agenților de asigurare și agenților bancasurance al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » Raportul semestrial al S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » Comunicat informativ privind hotărîrile adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor S.A.R.”MOLDCARGO”S.A. » Spre atentia actionarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Raportul anual 2016 al S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Declaratii 2016 S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Opinia Auditorului 2016 S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Certificat Bursa de Valori S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Statutul societății pe acțiuni S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Decizie privind inregistrarea modificarilor al S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Codul de guvernanță corporativă al S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Raportul conducerii cu privire la rezultatele obținute de S.A.R. “MOLDCARGO” S.A.» Raport semestrial al societății pe acțiuni S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Raportul anual al societății pe acțiuni S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. » Raport al auditorului Seria nr.AA 18/15 » Consiliul Societății de Asigurări-Reasigurări “MOLDCARGO” S.A. » Vă informăm că în conformitate cu Ordinul Ministerului finanțelor nr.180 din 12.10.2015… »

Informații utile

keymeta

,keymeta

descmeta

descmeta

loading ...