Despăgubiri Bunuri

 
 
Acţiunile asiguratului la survenirea riscului asigurat

La survenirea cazului asigurat,  Asiguratul este obligat:

 • Să întreprindă toate măsurile posibile în vederea salvării bunurilor asigurate, evitarea deteriorării în continuare şi înlăturarea cauzelor care ar cauza extinderea pagubei;
 • Să înştiinţeze instanţele competente (poliţia, serviciul de pompieri, serviciul de avarii etc.) despre survenirea cazului asigurat;

Imediat, însă nu mai târziu de 48 ore (exceptând zilele de odihnă şi sărbătoare), să înştiinţeze în scris Asigurătorul despre cazul asigurat, prin depunerea unei declaraţii cu indicarea datei, locului, cauzelor şi împrejurărilor cazului asigurat, întinderea  pagubei şi anexarea listei bunurilor deteriorate, distruse sau furate, indicându-se paguba aproximativă pentru fiecare. Comunicarea întârziată despre survenirea evenimentului, care are semnele unui caz asigurat, îi dă Asigurătorului dreptul de a refuza plata despăgubirii de asigurare numai în cazul când prin neexecutare, interesele Asigurătorului sînt afectate în mod serios;

 • Să păstreze toate bunurile rămase după producerea cazului asigurat, atât cele deteriorate, cât şi cele nedeteriorate, în starea, în care au rămas după producerea cazului asigurat, până la sosirea reprezentantului Asigurătorului, dacă aceasta nu contravine intereselor de securitate sau reducerii pagubei;
 • Să prezinte Asigurătorului, la cerere, bunurile deteriorate, precum şi părţile, accesoriile, detaliile şi rămăşiţele acestora;
 • Să acorde Asigurătorului posibilitatea de a examina bunurile deteriorate în scopul constatării circumstanţelor şi mărimii pagubei pentru întocmirea actelor de asigurare corespunzătoare şi determinarea despăgubirii de asigurare;
 • Să participe la măsurile de reducere a pagubei şi de salvare a bunurilor asigurate;
 • În caz de distrugere, pierdere sau deteriorare a bunurilor asigurate, se prezinte Asigurătorului toate documentele disponibile, necesare pentru determinarea cauzelor distrugerii sau deteriorării bunurilor şi constatarea întinderii pagubei;
 • Să transmită Asigurătorului toate documentele şi să întreprindă măsurile necesare pentru a garanta Asigurătorului exercitarea dreptului de acţiune în regres faţă de persoanele vinovate;
 • În caz de survenire a cazului asigurat la Cererea pentru despăgubirea de asigurare să anexeze (originale sau copii autentificate) următoarele documente obligatorii, care confirmă survenirea cazului asigurat şi cuantumul prejudiciului, conforme legislaţiei în vigoare:
 • poliţa de asigurare sau Contractul de asigurare;
 • documente de la organele de stat ce atestă survenirea și cauzele accidentului;
 • actele care confirmă existenţa interesului de asigurare al Asiguratului, care autentifică dreptul lui de proprietate (deţinere, folosire) asupra bunului asigurat sau stabileşte mărimea răspunderii lui în faţa  proprietarului în caz de distrugere sau deteriorare a bunului;
 • planul reparaţiei şi devizul de cheltuieli, coordonate în prealabil cu experţii Asigurătorului şi cu executorul lucrărilor, necesare argumentării mărimii despăgubirii de asigurare;
 • alte documente referitoare la circumstanţele cazului de asigurare şi prejudiciul real (documentele de plată, contractele pentru lucrări şi servicii, bonurile de lucru cumulative etc.) solicitate de Asigurător.