Despagubiri AERO-CASCO

 
 

Despăgubirea de asigurare este achitată de către  Asigurător în baza cererii Asiguratului (Beneficiarului) pentru despăgubirea de asigurare, în formă scrisă, cu anexarea documentelor şi actului de asigurare, întocmit de Asigurător. Despăgubirea de asigurare se stabileşte prin acordul comun al asigurătorului şi asiguratului şi nu poate depăşi valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat şi nici cuantumul prejudiciului real suportat.

La Cererea pentru despăgubirea de asigurare sunt anexate (originale sau copii autentificate) următoarele documente obligatorii, care confirmă survenirea cazului asigurat şi cuantumul prejudiciului, conforme legislaţiei în vigoare:

-documentele de înregistrare a accidentului cu nava aeriană, inclusiv, dacă este posibil sub aspect tehnic, descifrarea informaţiei de zbor şi fişa de zbor  (sarcina de zbor);

– actul de revizie tehnică a navei aeriene după deteriorarea acesteia, iar în caz de pieire – actul de trecere la pierderi a   navei aeriene;

– actele care confirmă existenţa interesului de asigurare al Asiguratului, care autentifică dreptul lui de proprietate (deţinere, folosire) asupra  navei aeriene sau stabileşte mărimea răspunderii lui în faţa  proprietarului în caz de pieire sau deteriorare a   navei aeriene;

– planul reparaţiei de avarie şi devizul de cheltuieli, coordonate în prealabil cu experţii Asigurătorului şi cu executorul lucrărilor, necesare argumentării mărimii despăgubirii de asigurare;

– alte documente referitoare la circumstanţele  cazului de asigurare şi prejudiciul real (documentele de plată, contractele pentru lucrări şi servicii, bonurile de lucru cumulative etc.) solicitate de Asigurător.

În cazul în care suma asigurării este mai mică decât valoarea asigurată a navei aeriene, mărimea despăgubirii de asigurare se stabileşte proporţional raportului dintre suma de asigurare şi valoarea asigurată.

Din suma despăgubirii de asigurare se scade franşiza stabilită de contractul de asigurare şi partea primei de asigurare, neachitată de Asigurat, dacă  contractul de asigurare prevede achitarea   primei de asigurare în rate.

În suma despăgubirii de asigurare nu se includ:

– prejudiciule indirecte (beneficiul ratat, despăgubirile, pierderile cauzate de reţinerea sau întârzierea, staţionarea navei aeriene, încălcarea, anularea contractului de transportare, penalităţi contractuale etc.);

– beneficiul ratat sau cheltuielile suplimentare, legate de imposibilitatea de a exploata  nava aeriană deteriorată sau un agregat separat al ei după cazul de asigurare;

– cheltuielile de colectare şi utilizare a rămăşiţelor navei aeriene;

– cheltuielile pentru lucrări de căutare în caz de pierdere fără urmă a  navei aeriene;

– cheltuielile pentru reutilare, modernizare, definitivare a navei aeriene (dacă aceste lucrări sunt cumulate cu reparaţia de avarie), precum şi cheltuielile de reparaţie a deteriorărilor, care nu au legătură cu cazul de asigurare, dar au fost depistate în cadrul reparaţiei de avarie cu prilejul cazului de asigurare;

– sumele plătite de Asigurat cu titlu de recuperare a prejudiciului;

– alte sume, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.