Despagubiri accidente

 
 

ACŢIUNILE ASIGURATULUI LA SURVENIREA RISCULUI ASIGURAT

La producerea riscului asigurat, Asiguratul (Beneficiarul asigurării- persoana asigurată) este obligat:
a) Să consulte medicul specialist în oricare instituţie medico – sanitară publică, acreditată de către Ministerului sănătăţii să presteze servicii medicale;
b) Să informeze îndată Asigurătorul sau reprezentantul acestuia privind vătămarea, leziunea sau decesul persoanei asigurate prin intermediul mijloacelor disponibile – telefon, fax, e-mail sau poştă, sau, cel mult, în decurs de 30 zile calendaristice din data accidentului, vă depune Cerere de reglementare a pretenţiei de despăgubire;
c) În cazul în care producerea riscului asigurat s-a soldat cu decesul Asiguratului, decesul va fi anunţat în decurs de 96 ore, chiar dacă accidentul a fost anunţat anterior.
Pentru a realiza procedura de despăgubire de asigurare de riscuri principale şi/sau de riscuri auxiliare, dacă acestea au fost contractate, Asiguratul sau beneficiarul asigurări va depune Asigurătorului Cerere de despăgubire la care va anexa documentele:

  • Contractul (Poliţa nominală) de asigurare;
  • Buletinul de identitate al persoanei asigurate şi/sau copia acestuia;
  • Certificatul medical sau extrasul medical, remis de instituţiile medicale prestatoare de servicii, după caz;
  • Procesul – verbal despre accidentul de muncă, după caz;
  • Concluzia organelor de drept, după caz;
  • Copia certificatului medical de deces sau a Actului de necropsie, în cazul decesului persoanei asigurate;
  • Buletinul de identitate al Beneficiarului asigurării, în cazul decesului persoanei asigurate;
  • Certificatul de moştenitor, eliberat în modul stabilit de lege, în cazul decesului persoanei asigurate;
  • Alte documente, care autentifică sau detalizează circumstanțele producerii evenimentului asigurat.

NOTIFICAREA, CONSTATAREA ŞI ESTIMAREA CAZULUI ASIGURAT.

1. La producerea riscurilor asigurate principale şi / sau auxiliare în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, în cazul în care protecţia acestora este prestată în corespundere cu clauzele contractuale şi survenirea acestor riscuri este confirmată prin documentele respective, Asigurătorul realizează procedura de notificare, constatare şi estimare a cazului asigurat.
2. Constatarea cazului asigurat se efectuează din momentul primirii înştiinţării privind producerea acestuia sau din data depunerii Cererii de despăgubire, în conformitate cu procedurile tehnologice ale Asigurătorului.
3. Estimarea prejudiciului suportat se realizează în corespundere cu regulamentele interne ale Asigurătorului în baza „Tabelei indemnizaţiilor de asigurare în asigurările de persoane”.
4. Cuantumul despăgubirii de asigurare, în cazul survenirii dezabilității (invalidităţii) permanente, se calculează în cotă procentuală din suma asigurată, stipulată în contractul de asigurare încheiat, în baza Tabelei gradelor de dezabilitate.
5. La producerea cazului asigurat „Deces” din accident, Beneficiarul (Moştenitorul legal) va fi despăgubit cu suma asigurată indicată în Contractul (Poliţa) de asigurare cu recalcularea soldului sumei asigurate dacă anterior Asiguratul a fost despăgubit în baza prezentului Contract .
6. Valoarea despăgubirilor achitate pentru unul sau câteva cazuri asigurate suportate de Asigurat nu poate depăşi suma asigurată pe riscurile principale, cu excepţia riscului auxiliar asigurat „pierderi financiare aferente decesului subit a persoanei asigurate sau boală îndelungată(clauză specială) ” .
7. Suma asigurată se diminuează cu cuantumul plăţilor anterioare, în cazul în care Asiguratul sau Beneficiarul asigurării, în perioada valabilităţii contractului au fost despăgubiţi pentru vătămări corporale produse în această perioadă. Mărimea despăgubirii se va calcula din soldul sumei asigurate în conformitate cu Tabela de evaluare a prejudiciului, soldat cu vătămări /leziuni corporale, în asigurările de persoane.

CONDIŢIILE ŞI TERMENUL DE ACHITARE A DESPĂGUBIRILOR DE ASIGURARE

1. Asigurătorul, în corespundere cu obligaţiile survenite, acorda Asiguratului sau Beneficiarului asigurării despăgubiri financiare, în natură sau mixte, în limitele sumei asigurate stipulate în prezentul Contract de asigurare.
2. Despăgubirile financiare prevăd plăţi în bani, în valută naţională, calculate în corespundere cu prevederile Condiţiilor de asigurare.
3. Suma asigurată sau despăgubirile de asigurare se achită persoanelor calificate în baza contractul de asigurare drept Asigurat/persoană asigurată sau Beneficiar.
4. Asigurătorul plăteşte suma asigurată per persoană sau despăgubiri de asigurare doar în conformitate cu decizia privind reglementarea pretenţiei de despăgubire.
5. Termenul de luare a deciziei privind plata sumei asigurate sau despăgubirii de asigurare constituie 1 (una) lună din data depunerii Cererii de despăgubire suplinită cu setul de documente menţionate în Contract.
6. Termenul de plată a sumei asigurate sau a despăgubirii de asigurare constituie 1 (una) lună din data luării deciziei privind plata sumei asigurate sau despăgubirii de asigurare. În cazul despăgubirii unui minor, suma supusă achitării poate fi ridicată de către părintele acestui minor asigurat.