Răspundere generală față de persoane terțe

Obiectul asigurării: Interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de responsabilitatea pentru prejudiciul material și/sau daună adusă vieții și sănătății terţelor persoane în rezultatul erorii sau neglijenţei, comise în procesul activităţii sale în timpul valabilităţii contractului de asigurare.

Răspundere profesională

Obiectul asigurării: interesele patrimoniale ale Asiguratului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu răspunderea pe care asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate acestora în rezultatul erorii sau neglijenţei, comise în pocesul activităţii sale profesionale.