Asigurare riscuri financiare

 
 

Obiectul asigurării constitue interesele patrimoniale ale Asiguratului (Beneficiarului), legate de pierderea totală sau parţială de către Asigurat, (Beneficiar), a mijloacelor băneşti proprii, acordate drept credit, a veniturilor sau cheltuielilor probabile suplimentare, în rezultatul neîndeplinirii nepremeditate (îndeplinirii neadecvate) a obligaţiilor contractuale de către participantul la afacere – contragentul Asiguratului (Beneficiarului), de rambursare a creditului în termenii stabiliţi şi plată a dobînzii bancare,  de efectuare a plaţii costului lucrărilor îndeplinite, mărfurilor livrate, serviciilor acordate din partea Asiguratului (Beneficiarului).

Conform regulamentului, se asigură  riscurile, care conduc la daune ce au survenit în rezultatul neîndeplinirii nepremeditate (îndeplinirii neadecvate) în rezultatul unor evenimente de forţă majoră (calamităţi naturale), a obligaţiilor contractuale de către participantul la afacere – contragentul Asiguratului (Beneficiarului), de rambursare a creditului şi plată a dobînzii pentru folosirea acestuia la expirarea termenului stabilit, efectuare a plăţii pentru lucrările îndeplinite, mărfurile primite, serviciile acordate  din partea Asiguratului (Beneficiarului).

Cazul asigurat se consideră survenit, dacă debitorul Asiguratului (Beneficiarului) nu a rambursat pînă la data indicată în contractul de asigurare mijloacele băneşti împrumutate, nu a achitat la timp, costul mărfurilor sau serviciilor, stabilite în conractul de creditare, de livrare a mărfurilor sau de prestare a serviciilor.

Asigurătorul nu duce răspundere pentru cazurile neachitării sau întîrzierii plăților, survenite din motivul:

 1. încălcării obligaţiilor din partea contr-agenţilor debitorului;
 2. lipsei pe piaţă a mărfurilor necesare;
 3. lipsei mijloacelor băneşti necesare din partea debitorului;
 4. incompatibilităţii legislatiei ţării, care exportă şi legislaţiei ţării celui care primeşte sau tranziteaza, cu conractele de livrare a mărfurilor sau de acordare a serviciilor, inclusiv ca rezultat al moduficării legislaţiei în decursul termenilor valabilitatii contractului de asigurare.
 5. oricăror acţiuni sau măsuri militare precum şi urmărilor lor, rebeliuni, incursiuni, tulburări ale maselor şi grevelor din ţara debitorului;
 6. confiscării, naţionalizării şi altor măsuri asemănătoare cu caracter politic, întreprinse din ordinul organelor militare sau civile precum şi a organizaţiilor politice din ţara debitorului;
 7. interzicerii sau limitării transferurilor băneşti din ţara debitorului sau ţările prin care urmează acest transfer, introducerii moratoriului, incapacităţii de a schimba valuta;
 8. anulării datoriei sau amînarea termenilor de lichidare a ei în corespundere cu acordurile interstatale bilaterale si multilaterale;
 9. anulării licenţei de import (export), introducerii embargoului la import (export);
 10. neîndeplinirii de către Asigurat a obligaţiilor faţă de contragent;
 11. neprimirii sau înapoierii mărfurilor de către destinatar, indiferent de orice cauze;
 12. neprezentării documentelor necesare (documentul de însoţire a mărfurilor, încuviinţarea pentru primirea sau livrarea mărfurilor, licenţa, ş.a) .

Suma asigurată este stabilită în urma înţelegerii dintre Asigurat şi Asigurător, reieşind din suma creditului acordat, costul lucărilor, mărfurilor şi serviciilor, cheltuielilor suplimentare în caz de neîndeplinire parţială sau totală în termenii stabiliţi a obligaţiilor de către contragentul Asiguratului.

Prima de asigurare conform contractului de asigurare se calculează de către Asigurător conform algoritmului  și taxelor tarifare aprobate.

Valoarea daunelor se determină de către Asigurător in baza documentelor, solicitate de la Asigurat, de asemenea tinind cont de deciziile organelor  judiciare, documentele organelor financiare, bancare, fiscale, administratiei publice, concluziilor expertilor şi firmelor specializate, care funcţionează in baza licenţelor de stat (jurisprudenţă,  auditing, consalting).