Asigurare medicala peste hotare

 
 

Asiguratul este obligat în caz de îmbolnăvire acută sau traumatismului suportat:

 • să ia toate măsurile necesare pentru evitarea sau diminuarea cheltuielilor aferente cazului asigurat şi să coordoneze cheltuielile respective cu reprezentantul Serviciului de Asistenţă;
 • imediat să anunţe Asigurătorul sau Serviciul de Asistență despre producerea cazului asigurat (inclusiv cazurile de internare în spital pentru tratament staţionar), în conformitate cu informaţia indicată în poliţa/ contractul de asigurare prin fax, telefon sau e-mail, cu indicarea coordonatelor necesare;
 • în cazul în care ca urmare a producerii cazului asigurat, Asiguratul se află într-o stare de sănătate gravă, termenul de declarare a evenimentului asigurat se prelungeşte până la ameliorarea sănătăţii acestuia;
 • să respecte prescripţiile medicului care efectuează tratamentul şi regulile stabilite de instituţia medicală;
 • pentru confirmarea survenirii cazului asigurat să prezinte dovezile concludente ce demonstrează acest lucru, precum și cheltuielile rezonabile și raționale ce le-a suportat;
 • să dea consimţământul pentru transportarea sa în ţara de reședință şi pentru tratamentul ulterior, dacă în opinia medicului curant (Serviciului de Asistenţă), repatrierea Asiguratului este necesară şi posibilă. Refuzul Asiguratului de a accepta repatrierea are drept consecinţă pierderea de către acesta a dreptului de despăgubire a cheltuielilor ulterioare pentru tratament, precum şi pentru aflarea în instituţia medicală din ţara aflării temporare;
 • să-l informeze pe Asigurător despre cazurile, când Serviciul de Asistență nu a prestat (organizat) serviciile prevăzute în contractul de asigurare;
 • să informeze medicul despre faptul că numai Asigurătorul sau agentul său poate sa-l informeze în legătură cu limetele de răspundere, și să ia decizia cu privire la achitarea despăgubirii de asigurare, precum și faptul că costul tratamentului poate fi achitat nemijlocit de asigurător;
 • să prezinte toată informaţia şi confirmările necesare pentru stabilirea circumstanţelor cazului asigurat şi suma plăţilor spre achitare în conformitate cu pct.16 al contractului de asigurare. Asiguratul este obligat, în afară de aceasta, să garanteze Asigurătorului sau agentului său posibilitatea de a obține orice informaţie cu privire la cazul asigurat şi să permită medicilor de a dezvălui taina medicală;
 • în caz de necesitate să treacă un control suplimentar la medicul indicat de Asigurător.

LISTA ACTELOR OBLIGATORII, care confirmă survenirea cazului asigurat şi cuantumul cheltuielilor suportate. Pentru primirea despăgubirii de asigurare, Asiguratul/ Beneficiarul asigurării după întoarcerea în ţara cu domiciliul permanent, timp de 30 zile lucrătoare prezintă Asigurătorului o cerere în formă scrisă după modelul stabilit, la care se anexează:

 • Contractul de asigurare (Polița de asigurare);
 • Extrasul medical, epicriza sau alte acte, care confirmă prestarea serviciilor medicale, data examinării, diagnoza maladiei, tratamentul aplicat, serviciile medicale sau alte prestații, prevăzute de condiţiile de asigurare. Actele de confirmare aferente trebuie să conţină numele, prenumele şi anul naşterii pacientului;
 • Originalul certificatului-cont al Instituţiei medicale privind primirea tratamentului şi plata serviciilor medicale cu indicarea familiei pacientului, diagnoza, data adresării după ajutor medical, durata tratamentului, specificarea serviciilor acordate şi costul lor, cu indicarea termenilor concreţi de prestare a serviciilor date;
 • Recete pentru medicamentele prescrise, în care trebuie să fie clar indicat numele, prenumele pacientului şi a medicului, denumirea medicamentului prescris, la care trebuie să fie anexate cecurile corespunzătoare care au ştampila farmaciei şi nota despre achitare;
 • Actele în original, care confirmă cheltuielile pentru repatrierea Asiguratului în ţara de domiciliului permanent pentru prelungirea tratamentului (facturi, documente de călătorie, concluziile medicale referitor la maladie şi posibilitatea transportării persoanei asigurate);
 • Actele în original, care confirmă cheltuielile de repatriere a corpului neînsufleţit al Asiguratului (facturile cu descifrarea serviciilor, certificatul oficial de deces şi concluziile medicale referitor la cauza decesului Asiguratului);
 • Documentul ce atestă beneficiarul asigurării sau actul ce confirmă dreptul la moştenire – în cazul decesului Asiguratului;
 • Facturile pentru convorbirile telefonice legate de anunţarea cazului asigurat.

In cazul în care Asiguratul a achitat serviciul medical de sine stătător, fără coordonarea preventivă cu Asigur[torul sau cu Serviciul de Asistență privind acceptarea cheltuielilor aferente tratamentului, Asigurătorul își rezervă dreptul să achite despăgubirea de asigurare calculată în baza nomenclatorului de prețuri utilizat de către Serviciul de Asistență la instrumentarea dosarului de daună. In cazul în care Asiguratul /Contractantul nu a respectat obligaţiile prevăzute mai sus sau a prezentat informaţie sau acte false, Asigurătorul își rezervă dreptul să rezilieze contractul. Dacă Asigurătorul demonstrează că Asiguratul la producerea cazului asigurat a prezentat acte, documente false, Asigurătorul este în drept să refuze total sau parţial achitarea despăgubirii de asigurare în conformitate cu condiţiile de asigurare şi legislaţia în vigoare. Nu se plăteşte despăgubire de asigurare în cazul în care acţiunea cazului asigurat a început şi s-a terminat în momentul în care termenul de asigurare nu a intrat în vigoare, chiar dacă daunele sînt depistate în perioada de asigurare.
Termenul de achitare a despăgubirii de asigurare. După primirea de către Asigurător a tuturor actelor necesare ce confirmă faptul cazului asigurat, Asigurătorul efectuează cercetările necesare şi în cel mult 30 zile lucrătoare întocmeşte actul de asigurare, ordinul de plată şi primeşte decizia privind plata despăgubirii de asigurare (sau refuz). Achitarea despăgubirii de asigurare se efectuează timp de 30 zile bancare din momentul semnării ordinului de plată. Asigurătorul poate cere de la Asigurat documentele eliberate intr-o limbă străină, prezentate pentru compensarea cheltuielilor medicale suportate, traduse în limba de stat. Cheltuielile pentru traducere vor fi suportate de deţinătorul poliţei, acestea putând fi deduse din indemnizaţia de asigurare. Asigurătorul achită, în limitele sumei asigurate (stipulată în poliţă/ contract de asigurare), costul serviciilor medicale din momentul începerii tratamentului până la momentul care în baza concluziilor medicale, tratamentul în ţara de şedere se încheie, dacă în privința acestul fapt au fost emise garanții prestatorului de servicii.

Deţinătorul poliţei este de acord ca datele cu carter personal prelucrate de instituţiile medicale în raport cu starea sănătăţii să fie transmise reprezentanţiilor Asigurătorului, în cadrul procedurii de constare a cazului asigurat, conform prevederilor Legii nr.133 din 08.07.2011 ”Privind protecția datelor cu caracter personal”, inclusiv în cazul instrumentării dosarului de daună.

În cazul în care Dvs nu cunoașteți condițiile utilizării poliței de asigurare, stabilirea cheltuielilor de tratament sau în general cum să procedați în cazul survenirii situației care necesită asistență medicală de urgență, apelați la specialistul Serviciului de Asistență (contacte sunt anexate în polita) și consultați-vă în privința problemei Dvs