Asigurare Carte Verde

 
 
Calculator Carte Verde


Pretul asigurarii:
0
EURO

Obiect al asigurării Carte Verde îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

Car-Protection

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru

a) sumele pe care asiguratul este obligat să plătească, cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată, pentru prejudiciile de care este răspunzător faţă de terţe persoane păgubite ca urmare a vătămării corporale sau a decesului, precum şi a avarierii sau distrugerii de bunuri printr-un accident produs cu autovehiculul indicat în certificatul de asigurare „Carte Verde”

b) cheltuielile efectuate de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire, cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare, cheltuielile de expertiză, dovedite cu acte.

Despăgubirile se acordă pentru pagubele produse ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor şi a vătămării corporale sau decesului terţelor persoane care se aflau în afara autovehiculului asigurat care a produs accidentul.

Asigurătorul nu va fi răspunzător faţă de Asigurat, persoană fizică sau juridică, inclusiv prepuşii acestora, faţă de utilizatorul sau faţă de conducătorul autovehiculului asigurat pentru nici o daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri. De asemenea, Asigurătorul nu va răspunde nici pentru o daună – consecinţă a păstrării, deteriorării, alterării (modificării), folosirii necorespunzătoare sau pierderii certificatului internaţional „Carte Verde”.

Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

a) amenzile de orice fel, cheltuielile la care a fost obligat Asiguratul în procesul penal de asigurat ori de conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea pagubei, precum şi orice cheltuieli la care ar fi obligaţi în acest proces, chiar dacă odată cu acţiunea penală s-a soluţionat şi latura civilă;

b) cheltuielile de executare privind plata despăgubirilor;

c) sumele pe care Asiguratul ar avea să le plătească drept despăgubiri conducătorului autovehiculului care a produs accidentul;

d) sumele pe care conducătorul autovehiculului care a produs accidentul este obligat să le plătească Asiguratului;

e) partea din despăgubire care depăşeşte limitele şi condiţiile stabilite prin legea de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule în vigoare la data accidentului în ţara producerii acestuia;

f) cazurile care nu intră sub incidenţa legii de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule în vigoare la data accidentului în ţara în care acesta s-a produs;

g) pagubele produse de energia nucleară sau ca urmare a exploziei atomice, radiaţiei sau infestării radioactive;

h) pagube datorate cutremurilor de pământ sau evenimentelor/catastrofelor naturale;

i) pagubele produse ca urmare a deţinerii, operării, întreţinerii sau folosirii oricărui vehicul pentru transportul unor produse periculoase, şi anume: explozibili puternici cum ar fi nitro-glicerina, dinamita sau alte asemenea substanţe explozibile, petrolul benzina sau motorina în vrac (pagubele produse ca urmare a transporturilor de carburanţi cu cisterne/vehicule specializate proiectate, construite şi destinate unor astfel de transporturi nu sunt excluse); gaze sau amestecuri de gaze în stare lichidă, comprimată sau gazoasă;

j) pagubele produse direct sau indirect de: război, război civil, invazii, ostilităţi, greve, demonstraţii, revolte, mişcări civile, acte de terorism, acte de violenţă, revoluţii, lovituri de stat, etc.;

k) pierderi sau daune produse bunurilor transportate sau tractate cu autovehiculul asigurat, inclusiv în baza de transporturi contractuale;

l) prejudicii produse bunurilor proprietarului autovehiculului asigurat, prepuşilor Asiguratului, precum şi celor aparţinând soţului, soţiei, fraţilor şi tuturor ascendenţilor şi descendenţilor în linie directă;

m) pagubele cauzate ca urmare a unor concursuri (inclusiv curse), raliuri, probe pentru curse şi teste de anduranţă;

n) pagubele produse de instalaţii, echipamente sau utilaje de construcţii în timp ce se afla în lucru, în exploatare, pe şantiere Şi care nu se produc pe timpul cât se află pe drumuri publice;

o) daunele, directe sau indirecte, ce rezultă din păstrarea, folosirea necorespunzătoare sau pierderea documentelor internaţionale de asigurare „Carte Verde” ;

p) orice alt prejudiciu ce nu are legătură cu răspunderea delictuală a asiguratului sau a conducătorului autovehiculului prin intermediul căruia au fost prejudiciate terţe persoane prin accidente de autovehicule, produse în afara teritoriului Republicii Moldova.

Asigurătorul nu va fi răspunzător faţă de asigurat, persoană fizică sau juridică, inclusiv prepuşii acestora, faţă de utilizatorul, conducătorul autovehiculului asigurat sau alte persoane din interiorul autovehiculului asigurat, pentru nici o daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite.